Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ช...
ชื่อผู้แต่งพรทิภา มากมูลดี
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 495.9107 พ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่...
ชื่อผู้แต่งนิพล ชาสมบัติ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 น74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมแจกลูกสะกดคำโดยใช้แ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ ธีระชลาลัย
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910702 น45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9107 ถ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค STA...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต มะธุเสน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก372.4 ธ151ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ คำบุญเรือง.
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียก372.4 จ274ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง เดินตามรอย...
ชื่อผู้แต่งอรทัย ไชยพันธุ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 495.910704 อ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรัตน์ ชาญเจริญ
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9184 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำแม่ ก กา และตัวสะก...
ชื่อผู้แต่งพัชรพรรณ จันทร์สุข
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 พ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งกฤษณาพร สายคำวงศ์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ บำเรอพงษ์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 495.9107 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสอง...
ชื่อผู้แต่งบุศรินทร์ อินทวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 372.6 บ487ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านโดยใช้วิธี SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพัตรา ไชยบัง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 พ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรี...
ชื่อผู้แต่งแสงมะณี รูปสอาด
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกLB1027.4 ส962ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จิตศรัทธา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 495.910702 ข37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา