Found: 980  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญาร่วมกับการใช้เพลงกล่อมเด็กในจังหวัดสงขลาที่มีต่อความเข้าใจใน...
ชื่อผู้แต่งศุภสุตา ชุมนิรัตน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.62 ศ861ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามโดยใช้นิทานท้องถิ่นในรัฐเคดาห...
ชื่อผู้แต่งพระเกรียงศักดิ์ ภูริปญโญ (อินเทพ).
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.9107 พ261ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 ต83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ KWL เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งบุศรินทร์ สมบัติ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย รอดพ้น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLC4704.87 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำพ้องรูปพ้องเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการปฏิบัติ กล...
ชื่อผู้แต่งทองดี ขัตติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.9107 ท192ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา เพ็งลี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.918407 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนแบบ...
ชื่อผู้แต่งพนมวัลย์ แดงบุสดี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.4 พ156ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรี...
ชื่อผู้แต่งวันทา สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.918407 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ถิ่นจะนะ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก372.632 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบประสิทธิผลของเทคนิคการคิดออกเสียงในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนัก...
ชื่อผู้แต่งบุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050.42 ก44,028 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของจังหวัดราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรนีย์ ธุระแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก372.6 ส875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ของจังหวัดราชบุรี : กลุ่มสาระการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรนีย์ ธุระแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก372.6 ส875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา