Found: 367  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effects of a reading program using phonological awareness-raising and phonics instruction on the...
ชื่อผู้แต่งKamonwan sookmag.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนกานท์ : รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกPL4209.1 ก54,808.81 ก23 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรง...
ชื่อผู้แต่งสุนิตา ระแม.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.910712 ส788ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 ต83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำพ้องรูปพ้องเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการปฏิบัติ กล...
ชื่อผู้แต่งทองดี ขัตติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.9107 ท192ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / นุช ม่วง...
ชื่อผู้แต่งนุช ม่วงเก่า 2498-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ PSQ4RH ที่ส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ขาวงาม
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา...
ชื่อผู้แต่งใหมนา นาทันตอง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 495.910704 ห94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกัลยา โคจำนงค์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญโดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นาริต
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 ณ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจ...
ชื่อผู้แต่งจิราพร กองทอง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งสายยนต์ คำมงคุณ.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก495.9107 ส266ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านคล่องโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศ...
ชื่อผู้แต่งดาราวรรณ จุลอักษร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 495.9107 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา