Found: 1,272  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คำไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบา...
ชื่อผู้แต่งชนัญภิกา อรรคสาร.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.632 ช153ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษาไทยและทั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสำเนา เนื้อทอง
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกวจ 495.910702 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญาร่วมกับการใช้เพลงกล่อมเด็กในจังหวัดสงขลาที่มีต่อความเข้าใจใน...
ชื่อผู้แต่งศุภสุตา ชุมนิรัตน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.62 ศ861ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 ต83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้ว...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อธิราช
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.9107 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมม...
ชื่อผู้แต่งศศิธร เวียงวะลัย
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 495.910702 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวรรณ วัฒนรังษี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556
เลขเรียกวพ 372.6 ฐ737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ KWL เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งบุศรินทร์ สมบัติ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา เพ็งลี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.918407 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรี...
ชื่อผู้แต่งวันทา สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.918407 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องนอกเมืองในกรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสร...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ญาตินิยม
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 495.910702 พ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ถิ่นจะนะ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก372.632 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา