Found: 5,135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 3 ก้าว ก้าวสู่ ครูภาษาไทยคุณภาพ / สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สาขาวิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกPL4157 ม57,495.91 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 9 กรกฎาคม 2551-9 กรกฎาคม 2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม , 2551.
เลขเรียกDS570.45 ส5 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมงกับภาษาไทย / Auncha Wannagon.
ชื่อผู้แต่งAnucha Wannagon.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thai Language Station (TLS)., 2544.
เลขเรียกPL4157 อ187ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมงกับภาษาไทย [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแลงเกวจสเตชั่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงานผลการวิจัยการติดตามผลการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสน...
ชื่อผู้แต่ง[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2536?].
เลขเรียกLB1577.ท9 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Learning "สร้างคนดีแก่แผ่นดิน" / ผู้เขียน, ครรชิต มนูญผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต มนูญผล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก370.1523 ค153อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น : แผนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็ก / ...
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2558
เลขเรียก372.6 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictation cards : writing program, core course l / ลภา จินตนเสรี.
ชื่อผู้แต่งลภา จินตนเสรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENT ไทยให้เต็ม 100 / จงชัย เจนหัตถการกิจ.
ชื่อผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPL4158 จ123 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENT-Thai ให้เต็มร้อย : ข้อสอบและเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542-2547 10 ฉบับ 1000 ข้อ / จงชัย ...
ชื่อผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2547.
เลขเรียก495.9107 จ123อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENT-THAI ให้เต็มร้อย เล่ม 2 / จงชัย เจนหัตถาการกิจ.
ชื่อผู้แต่งจงชัย เจนหัตถาการกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส , 2555.
เลขเรียก495.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFundamental Thai conversationfor foreigners = สนทนาภาษาไทยระดับต้นสำหรับชาวต่างประเทศ / Watcharapol ...
ชื่อผู้แต่งWatcharapol Wiboolyasarin.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : National Research Council of Thailand, 2018.
เลขเรียก495.9182 W324F 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง / สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
ชื่อผู้แต่งสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โนเบิ้ลพริ้นต์, 2558.
เลขเรียกPL4157 ส846 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLearn to speak & read Thai / Kosa Ariya.
ชื่อผู้แต่งKosa Ariya.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 1994?(2537)]
เลขเรียกPL4157 K63 1994
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา