Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของภาษากลุ่มชาติพันธุ์สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ / โดย ชิดชยางค์ ยมา...
ชื่อผู้แต่งชิดชยางค์ ยมาภัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4191 ช6ก 2556,495.917 ช553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยทรงดำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1628 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ เจตดุ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1047.5 น75 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง : หมุ่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภุนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, [2538].
เลขเรียกDS570.ล53 น711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2532.
เลขเรียกDS570.ล53 น71,390.09593 น722ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง ในจังหวัดนครปฐม = A study of set...
ชื่อผู้แต่งนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
เลขเรียกDS570.ล53 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียกDS582.5.ท9 ก64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐม ราชบุรีและเพชรบุรี = Comparative lexical study...
ชื่อผู้แต่งวรนุช ประพิณ.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPL4195.ซ9 ว43 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทยและไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่ / โดย สุพัตรา...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกPL4173 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไทกับภาษาลาวโซ่ง / โดย อรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกวจ 495.9173 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไทกับภาษาลาวโซ่ง = A comparative phonological study of Phu Tai an...
ชื่อผู้แต่งอรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกPL4191 .อ43 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4195.S53 ส4ก 2556,495.917 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา