Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยโซ่ง บ้านคุยยาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก / จัดทำโดย ขนิษฐา นรโภชน์ ... ...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียก495.917 ก522 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4195.S53 ส4ก 2556,495.917 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจากกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังห...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ไชยรักษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกRA566.27 บ298 2554 22,WA400 บ298 2554,661.334 บ298ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / โสภิตา ถาวร, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งโสภิตา ถาวร ผู้วิจัย
เลขเรียกPL4251.B57 ส94 2561,495.917 ส987ถ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกDS523.4.T35 อ44 2561,495.917 อ366ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยโซ่ง : ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง = Cultural of Tai Song dam : reflection in khubsaipeng...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สีตะพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์พิมพการ, 2556
เลขเรียกPL4158.8 .ส16 2556,782.49591 พ653ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความแตกต่างของระบบเสียงระหว่างภาษาไทยโซ่งบ้านไทยงานกับภาษาไทยมาตรฐานเพื่อสร้างแบบฝึกแก้ปัญหา กา...
ชื่อผู้แต่งสุภา รักหมอ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก495.917 ส 829 ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความแตกต่างของระบบเสียงระหว่างภาษาไทยโซ่งบ้านไทรงามกับภาษาไทยมาตรฐานเพื่อสร้างแบบฝึกแก้ปัญหาการ...
ชื่อผู้แต่งสุภา รักหมอ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก495.917 ส 829 ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือบทร้อยกรองไทดำ เรื่อง พิธีแปงขวัญ / [คูซวง สิ่งลอ รวบรวม] ; โดย ชวลิต อารยุติธรรม รวบรวม เรีย...
ชื่อผู้แต่งคูซวง สิ่งลอ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมไทดำ (ประเทศไทย), 2552
เลขเรียกPL4251.B57 ค689ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากหลายสำเนียงไทดำในอุษาคเนย์ / สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกDS523.4.T35 ส43 2561,495.917 ส251ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากหลายสำเนียงไทดำในอุษาคเนย์ / สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์ ผู้แต่ง
เลขเรียกPL4191 ส43ห4 2561,495.917 ส251ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา