Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม = Groups of meaning of worlds in Vietnamese / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกPL4377 ส983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความหมายประจำคำและความหมายทางไวยากรณ์ของคำว่า cho 'ให้' ในภาษาเวียดนาม / สุธาทิพย์ เหมือนใจ...
ชื่อผู้แต่งสุธาทิพย์ เหมือนใจ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของคำว่า ณฝ{u1EE3}c 'ได้' ในภาษาเวียดนาม : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน / โสรัจ เรืองมณี...
ชื่อผู้แต่งโสรัจ เรืองมณี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควิกเวียดนามสำเร็จรูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีแมน มัลติมีเดีย, [2554?]
เลขเรียกPL4374 ค181 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาเวียดนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2556
เลขเรียกPL 4374 ค695 2556,495.9228249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21 / โดยเขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ประสานงานโครงการและบรรณาธิการ วร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
เลขเรียกHF1594.55.Z4C6 จ552,327.510593 ข752จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดภาษาอาเซียน : เวียดนาม / กองบรรณาธิการนานมีบุ๊ค.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนานมีบุ๊ค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊กส์พับลิเคชั่นส์ , 2558.
เลขเรียก495.97 ก351ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.922 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN languages / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทั...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL4186 พ174,อ 413 ค94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนาม : ชุดบทเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับการฝึกฝนด้วยตนเอง (Indenpendent study modules) ใ...
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2546.
เลขเรียกPL4374 ส983ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนาม = Biet tieng viet biet den Viet Nam / พิเชฐ สายพันธ์
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สายพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555
เลขเรียก495.922 พ72ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน = Vietnamese for beginners / ทรงกต ปานเชียงวงศ์
ชื่อผู้แต่งทรงกต ปานเชียงงวศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2556
เลขเรียกP119.32.A8 ท-ภ 2556,495.922 ท42ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามเบื้องต้น / ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ
ชื่อผู้แต่งทิวารี โฆษิตธนเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกPL4372 ท493,495.922 ท75ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร / มนธิรา ราโท.
ชื่อผู้แต่งมนธิรา ราโท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกPL4374 .ม33 2553,495.9228 ม156ภ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา