Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ และคณะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [255-].
เลขเรียกP119.32.A8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี นรกในเขมร / เขียนโดย ยาสึโกะ นะอิโต ; ผุสดี นาวาวิจิต แปลจากภาษาญี่ปุ่น.
ชื่อผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2535.
เลขเรียกDS557.8.C3 น6 2535,P น366ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
เลขเรียกHC441 บ462อ,337.159 บ426อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNgu hoc tre / Siriwong Hongsawan.
ชื่อผู้แต่งSiriwong hongsawan.
พิมพลักษณ์Ha noi : Nha xuat ban dai hoc su pham, 2006.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor อาเซียน / ทีมนักวิชาการอาเซียน เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกPL3509 .ซ75 2556,495.9 ซ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor เวียดนาม / นันนัน, ภัสธิดา บุญชวลิต เรื่อง ; na-ru ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกPL4374 น6ซ 2556,495.9228 น431ซ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย ในนวนิยายแปลเรื่อง ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก...
ชื่อผู้แต่งโตน, บู่ย ทู เหื่อง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกPL4158.8 ต93 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน / โดย สุชาด...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา บูรณะเดชาชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2805 ส665 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2558
เลขเรียกPL4157 ก64 2558,495.918 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2558
เลขเรียกPL4157 ก643 2558,495.918 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อบกพร่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานของผู้เรียนชาวเวียดนามภาคกลางที่เรียนภาษาไทย...
ชื่อผู้แต่งภัสธิดา บุญชวลิต
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 495.9116 ภ65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณธรรม 8 ประการที่ปรากฏในสำนวนไทยกับสำนวนเวียดนาม = An analysis of the 8 virtues in tha...
ชื่อผู้แต่งเหงียน ธี เดีย ลินห์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกPN203 ห747ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา