Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน / โดย สุชาด...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา บูรณะเดชาชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2805 ส665 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2558
เลขเรียกPL4157 ก643 2558,495.918 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2558
เลขเรียกPL4157 ก64 2558,495.918 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกรอวิเคราะห์,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย / สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์, สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งสิริวงษ์ หงษ์สวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL4374 ส732 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย : บ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558.
เลขเรียก495.9 ส287ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เวียดนาม : กรณีศึกษาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ณ ศูนย์มิตรภาพนครพนม-...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร บุญรักษ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษาในประเทศไทย แล...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง บุญมาก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2553.
เลขเรียก440.7 บ582ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษาในประเทศไทยและเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก440.07 บ582ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควิกเวียดนามสำเร็จรูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีแมน มัลติมีเดีย, [2554?]
เลขเรียกPL4374 ค181 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนึกนอกรั้ว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ / วลัยลักษณ์ ทรงศิ...
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2560
เลขเรียกDS525 ว46,959 ว46น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดจาภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนิตยา กาญจนะวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียกPL4158 น63,495.918 น577พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง บุญมาก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกPC 2065 บ43 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา