Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชีพ [text] / ...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกวจ 495.922 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา = A study of Vietnamese from conversations / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกPL4372 ส983ก 2538,495.922 ส94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์ = Vietnamese Pronunciation, a linguistic description / โสภน...
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกPL4379 ส983ก 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนกรณีศึกษา : ภาษาเวียดนาม : รายงา...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียก495.92200711 ป521 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน / สุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556
เลขเรียกPL 3509.4 ส44 2556,495.9 ส778ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนาม เบื้องต้น 1 / เกรียงไกร ศรีพงศ์...[และคนอื่นๆ]. [text]
พิมพลักษณ์นครพนม : สถาบันราชภัฏนครพนม, 2545.
เลขเรียก495.9228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน = Vietnamese in daily life / พิมเสน บัวระภา และ เจิ่น ลี้ เล
ชื่อผู้แต่งพิมเสน บัวระภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกPL4373 พ723ภ 2555,495.992 พ74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสวิชา 1413104-56 การสื่อสารภาษาเวียดนาม 2 = Vietnamese communication II / รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ (...
ชื่อผู้แต่งรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ (เฮือง).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกPL4372 ร662 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน กรณีศึกษา: ภ...
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLC3501.V53 อ893ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์ / สรตี ปรีชาปัญญากุล.
ชื่อผู้แต่งสรตี ปรีชาปัญญากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกPL4372 ส325,495.909597 ส17ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประเทศเวียดนาม = Asean Languages'' Expression for Communitiv...
ชื่อผู้แต่งเล ทัง หม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีเกิ้ลไรท์, 2556.
เลขเรียก495.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจตคติการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้นมัธยมศซึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดร ...
ชื่อผู้แต่งเหงียน ถิ เยือง ฮา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ495.922 ห621จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา