Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood German เก่งเยอรมันเรื่องหมูๆ / N.Jeerungsawat.
ชื่อผู้แต่งN.Jeerungsawat
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2561.
เลขเรียก438.249591 อ55ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSanuk mit deutsch
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีบิค, 2545.
เลขเรียก438 ส531 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor plus เยอรมัน / หนุงหนิง, ศิริลักษณ์ สบประสงค์, พัชรพร พิมลภัทรกุล เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุ...
ชื่อผู้แต่งหนุงหนิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560.
เลขเรียกDD43 ห159s 2560,438.249591 ห154ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor เยอรมัน / หนุงหนิง, ศิริลักษณ์ สบประสงค์ เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ.
ชื่อผู้แต่งหนุงหนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกPF3111 .ห36 2555,430.824 ห159ซ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor เยอรมัน / หนุงหนิง, ศิริลักษณ์ สบประสงค์
ชื่อผู้แต่งหนุงหนิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียก438.24959 ห154ซ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองรูปแบบการสอนเสริมทักษะการพูดภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / เอนก ก...
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกPF3121 อ73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2 = German listening and speaking 2 : GER 3101 (GN 326) / ประภาวดี กุศลรอ...
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการสอนภาษาเยอรมันโดยเน้นการฟังและการออกเสียงที่ถูกต้องในสถานการณ์การสื่อสารที่มีต่อความ...
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ ระลึกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกPF3121 ว69 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประโยคภาษาเยอรมัน / โดย เอนก กิมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกPF3375 อ255 2554,438.249591 อ551ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำด่าภาษาเยอรมัน = Schimpfworter / ประภาวดี กุศลรอด
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก พล (1996), 2551.
เลขเรียกPF3199 ป47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอุทานภาษาเยอรมัน / ประภาวดี กุศลรอด
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก พล, 2553.
เลขเรียกPF3199 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบทสนทนาเยอรมันด้วยตนเอง / โดย ฮอ สิริ.
ชื่อผู้แต่งฮอ สิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิทยาคาร, 2530.
เลขเรียก438 ฮ149ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาเยอรมันด้วยตนเอง แบบนำเที่ยว / ยส ปรัชญากุล
ชื่อผู้แต่งยส ปรัชญากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 253?
เลขเรียก438 ย18ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา