Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย บัญญัติ สาลี และ สมหมาย ชินนาค
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558
เลขเรียกPL4321 บ255ก 2558,370.7 บ255พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร 1 / ประยูร ทรงศิลป์.
ชื่อผู้แต่งประยูร ทรงศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.
เลขเรียกPL4324 .ป45 2542,495.932 ป17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเบื้องต้น = Cambodia for beginner / โดย สงบ บุญคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสงบ บุญคล้อย.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : ศูนย์เขมรศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, [2536]
เลขเรียกPL4324. ส24 2536,495.932 ส12ภ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรขอม / อนันต์ อารีย์พงศ์
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อารีย์พงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้, 2538
เลขเรียกPL4158.2 .อ36,495.93211 อ15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์
ชื่อผู้แต่งจันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546
เลขเรียกPL4158 จ63 2546,495.9124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนสระเขมร / นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร.
ชื่อผู้แต่งนรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกPL4324 น45,495.932 น45ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1414 101 ภาษาเขมร 1 / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา