Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam webster''s Visual dictionary / Merriam-Webster, Inc.
ชื่อผู้แต่งMerriam-webster, Inc.
พิมพลักษณ์Springfield, MA : Merriam-Webster, 2006.
เลขเรียกAC Ref 082.03 Me568 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน ภาษาเขมร เรื่อง การแผลงคำ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทุติยภูมิชั้นที่ 11 จังหวัดสวาย...
ชื่อผู้แต่งLek chummor.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , 2555.
เลขเรียกว495.9321 ฬ111ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาเขมรเบื้องต้น 1 เรื่องการออกเสียงภาษาเขมร ระดับปริญญาตรี ม...
ชื่อผู้แต่งไพทูรย์ สุทธิสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาเขมรเบื้องต้น เรื่องตัวอักษร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะครุ...
ชื่อผู้แต่งนพพล เชาวนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาเขมรเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ โส สุเพีย
ชื่อผู้แต่งโส สุเพีย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.93207 ส95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีที่ 1 - 3 ของกัมพูชา ค.ศ.1987 - 1992 =...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ ศรีราม
พิมพลักษณ์2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาเขมรที่มีต่อการพูดและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่พ...
ชื่อผู้แต่งโรจน์ ราชประโคน 2496-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน การเขียน และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกวจ 495.91520702 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย / บัญญัติ สาลี, สมหมาย ชินนาค text
ชื่อผู้แต่งบัญญติ สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกรอวิเคราะห์,407 บ255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย : บ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558.
เลขเรียก495.9 ส287ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งสมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก302.234 ส286ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเรียกขานในภาษาเขมรเหนือ: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม กรณีศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหว...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล 2541.
เลขเรียกPL4168 ส863 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกไทย ยุค...ถิ่นกาขาว. ตอนรู้ทัน--AEC / โดย ภูวดล แดนไทย
ชื่อผู้แต่งภูวดล แดนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคล สุดจินดา, 2556.
เลขเรียกDS528.2.M9 ภ685 2556,303.69 ภ685บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา