Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน ภาษาเขมร เรื่อง การแผลงคำ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทุติยภูมิชั้นที่ 11 จังหวัดสวาย...
ชื่อผู้แต่งLek Chummor.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , 2555.
เลขเรียกว495.9321 ฬ111ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาเขมรเบื้องต้น 1 เรื่องการออกเสียงภาษาเขมร ระดับปริญญาตรี ม...
ชื่อผู้แต่งไพทูรย์ สุทธิสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาเขมรเบื้องต้น เรื่องตัวอักษร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะครุ...
ชื่อผู้แต่งนพพล เชาวนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาเขมรเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ โส สุเพีย
ชื่อผู้แต่งโส สุเพีย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.93207 ส95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาเขมรที่มีต่อการพูดและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่พ...
ชื่อผู้แต่งโรจน์ ราชประโคน, 2496-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน การเขียน และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกวจ 495.91520702 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย บัญญัติ สาลี และ สมหมาย ชินนาค
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558
เลขเรียกPL4321 บ255ก 2558,370.7 บ255พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพินิจการสอนภาษาพิจารณาวรรณกรรม / ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4177 .ป46 2548,495.91824 ป473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร / วันเพ็ญ ศรีวัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ ศรีวัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหวิทยาลัยศิลปากร], [25--?]
เลขเรียกPL4324 .ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร 1 / ประยูร ทรงศิลป์.
ชื่อผู้แต่งประยูร ทรงศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.
เลขเรียกPL4324 .ป45 2542,495.932 ป17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร : เอกสารประกอบการสอน / ดวงเด่น บุญปก.
ชื่อผู้แต่งดวงเด่น บุญปก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552].
เลขเรียก495.9320711 ด174ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร = Khmer / ฉลวย มงคล
ชื่อผู้แต่งฉลวย มงคล
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกPL4321 ฉ146
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย / จุฑารัตน์ เหลือนาค.
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เหลือนาค.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2530.
เลขเรียกPL4324 จ631ภ 2530,495.932 จ631ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา