Found: 191  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ และคณะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [255-].
เลขเรียกP119.32.A8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor กัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ เรื่อง ; Littlebirth ภาพ.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
เลขเรียกPL4324 ศ6ซ 2557,915.96 ศ343ซ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVisit Khmer / สุธา วง.
ชื่อผู้แต่งสุธา วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล , 2556.
เลขเรียกPL4325 .ส73 2556,495.923 ส784ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพยัญชนะในคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : วิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์อุตมผล / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งจุม, สุนนาง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.912 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียก495.917
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักและออกเสียงคำภาษาไทยกลางของเด็กไทยก่อนวัยเรียน ที่พูดเขมรเป็นภาษาพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพร สุทธิยานุช
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการพูดและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอขุนหาญจังหวัดศรี...
ชื่อผู้แต่งเสนอ ตรีวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียกว 495.91 ส899ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรและ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ โสภา
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก495.91824
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาเขมรที่มีต่อการพูดและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่พ...
ชื่อผู้แต่งโรจน์ ราชประโคน, 2496-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนต่างอายุ ในภาษาเขมรถิ่นไทยที่บ้านตะลุงเก่า อำเภอประโคนชัย จังหวั...
ชื่อผู้แต่งปราณีต แย้มงาม, 2508--
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมรจากมุมมองข้ามสมัย / ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ = A comparati...
ชื่อผู้แต่งยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา