Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพยัญชนะในคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : วิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์อุตมผล / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งจุม, สุนนาง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.912 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียก495.917
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาเขมรเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ โส สุเพีย
ชื่อผู้แต่งโส สุเพีย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.93207
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ทหารในภาษาเขมร = The study of khmer military terms / โดย เรือตรีจุติพงษ์ มะลิซ้อน.
ชื่อผู้แต่งจุติพงษ์ มะลิซ้อน.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในการทอผ้าพื้นเมือง = The study of Surin Khmer terms in local weavin...
ชื่อผู้แต่งดวงเด่น บุญปก.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4158.2 .ด52 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา = The study of Surin Khmer terms in Saen Don Ta tr...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รัตนพนาวงษ์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกPL4324 .ส74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในพิธีกรรมงานศพที่หมู่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุริ...
ชื่อผู้แต่งพระฉลอง แสนดี.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ = The study of Khmer vocabularies in Teuk Tuonle Sap / ...
ชื่อผู้แต่งจอง, ยอนชาง.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ = The study of northern Khmer magi...
ชื่อผู้แต่งพระมหากังวล คัชชิมา.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4329 .ก62 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = The phonological stu...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ เสาทอง .
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกวจ 495.932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรโบราณสมัยกลาง [ยุคหลังพระนคร] = A phonological study of middle Khmer [post...
ชื่อผู้แต่งคมขำ ศิลปชัย.
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPL4329 .ค42 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัียอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก495.932 ช485ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับฉบับของกัมพูชา : รายงานการวิจัยเรื่อง =...
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียกPN6410 ศ343 2555,398.995932 ศ343ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน การเขียน และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกวจ 495.91520702 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา