Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam webster''s Visual dictionary / Merriam-Webster, Inc.
ชื่อผู้แต่งMerriam-webster, Inc.
พิมพลักษณ์Springfield, MA : Merriam-Webster, 2006.
เลขเรียกAC Ref 082.03 Me568 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor กัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ เรื่อง ; Littlebirth ภาพ.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
เลขเรียกPL4324 ศ6ซ 2557,915.96 ศ343ซ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเกรียว ; วชิราภรณ์ เย็นชัยสิทธิ์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกPC2073 .น63 2555,448 น63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor อาเซียน / ทีมนักวิชาการอาเซียน เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกPL3509 .ซ75 2556,495.9 ซ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVisit Khmer / สุธา วง.
ชื่อผู้แต่งสุธา วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล , 2556.
เลขเรียกPL4325 .ส73 2556,495.923 ส784ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการพูดและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอขุนหาญจังหวัดศรี...
ชื่อผู้แต่งเสนอ ตรีวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียกว 495.91 ส899ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่พูดภาษาเขมรและ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ โสภา
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก495.91824 ณ 39 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศึกษาการพูด และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศ...
ชื่อผู้แต่งเสนอ ตรีวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
เลขเรียก495.91 ส899ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตั้งชื่ออาหารภาษาเขมรถิ่นไทย : กรณีศึกษาตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ดวงกมล ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล บุญไทย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกTX ด153 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนต่างอายุ ในภาษาเขมรถิ่นไทยที่บ้านตะลุงเก่า อำเภอประโคนชัย จังหวั...
ชื่อผู้แต่งปราณีต แย้มงาม, 2508--
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย = A com...
ชื่อผู้แต่งกฤษณพร สวนแสน.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา