Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาเขมรเบื้องต้น 1 เรื่องการออกเสียงภาษาเขมร ระดับปริญญาตรี ม...
ชื่อผู้แต่งไพทูรย์ สุทธิสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักและออกเสียงคำภาษาไทยกลางของเด็กไทยก่อนวัยเรียน ที่พูดเขมรเป็นภาษาพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพร สุทธิยานุช
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = The phonological stu...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ เสาทอง .
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกวจ 495.932 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรโบราณสมัยกลาง [ยุคหลังพระนคร] = A phonological study of middle Khmer [post...
ชื่อผู้แต่งคมขำ ศิลปชัย.
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPL4329 .ค42 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.922 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาเขมร : พร้อมด้วยศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ / เรียบเรียงโดย ประกาย.
ชื่อผู้แต่งประกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษรบรรณกิจ, 2533.
เลขเรียกPL4324 ป191 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิตภาษาสู่อาเซียน / ชูเดช อิสระวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งชูเดช อิสระวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.
เลขเรียกP35.5 ช657 2558,495.9 ช657ฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียนน่ารู้ : เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียกPL3509.4 ภ487,495.9 ภ487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเบื้องต้น = Cambodia for Beginner / สงบ บุญคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสงบ บุญคล้อย.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์: สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์, 2525.
เลขเรียกPL4321.ข47 ส23,495.932 ส12ภ 2525
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร / อุบล เทศทอง
ชื่อผู้แต่งอุบล เทศทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4324 อ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร / อุบล เทศทอง
ชื่อผู้แต่งอุบล เทศทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกPL4324 อ732,495.932 อ832ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา