Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Arabian night / Dan C. Harmon เรียบเรียง ; Kim Hyeon-jeong ภาพประกอบ ; ดลฤทัย จารุโรจน์ และ สุอ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์มอนด์, แดน ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกPE1128.A2 ฮ75 2553,บร 428.43 ฮ64อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีดสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 โรงเร...
ชื่อผู้แต่งหวันอาซือหม๊ะ กาเจ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกThesis 495.91927 ห171ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการจำและการสะกดคำศัพท์นภาษาอาหรับ โดยใช้เกมภาษาสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที...
ชื่อผู้แต่งรอฝีอ๊ะ กามา.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียกThesis 495.9124 ร19ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านทักษะภาษาอา...
ชื่อผู้แต่งพาอีซะห์ สาอิ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียกThesis 495.9124 พ228ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ชั้นมัธยศึก...
ชื่อผู้แต่งอับดุลรอฮีม มามะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียกThesis 373.236 อ215ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอาหรับประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งต่วนตัรมีซี นิแต.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 372.3927 ต17ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาอาหรับ = Arabic reading / ฮะมีด อัล มุฮัมมะดีย์
ชื่อผู้แต่งฮะมีด อัล มุฮัมมะดีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, 2544
เลขเรียกPJ6119 .ม75 2544,492.78 ฮ211ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนจดหมายภาษาอาหรับ / ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน.
พิมพลักษณ์อียิปต์ : ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน, 2546.
เลขเรียก492.782 ก226ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจภาษาอาหรับ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อิสมาแอล มีสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอิสมาแอล มีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ), 2548.
เลขเรียกPJ6031 อ65ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไหน-คำนั้น พจนานุกรมคำทับศัพท์อังกฤษ-ไทย / กองบรรณาธิการบันบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัน, 2561.
เลขเรียกPE1582.T5 ค392 2561,423.95911 ค392 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาอาหรับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557
เลขเรียก492.78249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม อาหรับ-ไทย ที่ยอดเยี่ยม / เรียบเรียงโดย บินมุสลิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม (จัดจำหน่าย), 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม อาหรับ-ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม, [254-].
เลขเรียกPJ6031 ป2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-อาหรับ / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,492.7 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา