Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์สาระภาษาอาหรับโดยใช้อนาซีดสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 3 โรงเร...
ชื่อผู้แต่งหวันอาซือหม๊ะ กาเจ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกThesis 495.91927 ห171ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอาหรับ โดยใช้แผนภาพลำดับความคิด / มาหามะ มะนุ.
ชื่อผู้แต่งมาหามะ มะนุ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 492.78 ม228ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = A survey o...
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ นุ่มใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; 2552.
เลขเรียกว 428.24 ณ359ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาอาหรับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557
เลขเรียก492.78249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL3501 ป367,495.1 ป367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-อาหรับ / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,492.7 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.922 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนดรุณศา...
ชื่อผู้แต่งวาสุกรี ดอเลาะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียกThesis 495.9124 ว226ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์...
ชื่อผู้แต่งอดุลอายิ ยูโน.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียกThesis 495.9124 อ19ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิค KWL Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งพาตีฮะห์ อาลีมาส๊ะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียกThesis 495.9124 พ221ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม 3 ภาษา อาหรับ-อังกฤษ-ไทย = Classified Dictionary Arabic-English-Thai / อิสมาแอล (ปราโมทย์)...
ชื่อผู้แต่งอิสมาแอล (ปราโมทย์) มีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2553.
เลขเรียกอ 413.927 อ238พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN languages / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทั...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL4186 พ174,อ 413 ค94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอาหรับ-ไทย : อัลมุนญิดอัลอาฟันดี้ / อำนวย มูฮัมหมัดอาฟันดี้ โพธิ์กระเจน.
ชื่อผู้แต่งอำนวย มูฮัมหมัดอาฟันดี้ โพธิ์กระเจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกอ 492.73 อ225พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาหรับ ระดับที่หนึ่ง / ชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2546.
เลขเรียก492.78 ช116ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา