Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = A survey o...
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ นุ่มใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; 2552.
เลขเรียกว 428.24 ณ359ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนจดหมายภาษาอาหรับ / ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน.
พิมพลักษณ์อียิปต์ : ศูนย์ภาษาอาหรับเดวาน, 2546.
เลขเรียก492.782 ก226ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ : สัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้สูง / เรียบเรียงโดย บวรศักดิ์ หัสดิน ณ ...
ชื่อผู้แต่งบวรศักดิ์ หัสดิน ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพธุรกิจเพชรกะรัต, [2548]
เลขเรียกSF203 .บ54,636.2 บ54ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาอาหรับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557
เลขเรียก492.78249591 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL3501 ป367,495.1 ป367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-อาหรับ / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,492.7 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.922 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-อาหรับ ระดับพื้นฐาน = Thai-English-Arabic conversations / ขนิษฐา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2557]
เลขเรียกPL3509 พ174,492.78249591 ป1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN languages / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทั...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL4186 พ174,อ 413 ค94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาอาหรับพร้อมทั้งศัพท์ที่จำเป็น / โดย มู-อัลมิน
ชื่อผู้แต่งมู-อัลมิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2529.
เลขเรียก492.78 ม659พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอาหรับ / โดย นูรุ้ลเลาะฮ์.
ชื่อผู้แต่งนูรุ้ลเลาะฮ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. วงศ์เสงี่ยม, [2551?]
เลขเรียกPJ6309 น247 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาหรับ (อารบิค) เรียนด้วยตนเอง / ประพัฒน์ จงใจรักษ์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ จงใจรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกPJ6115 ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาหรับ / ชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ, 2547-2551.
เลขเรียกPJ6111 ช216 2547-51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาหรับ ระดับที่หนึ่ง / ชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2546.
เลขเรียก492.78 ช116ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา