Found: 665  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCooperative learning material a supplementary activity for speaking (M.6) / Kanoknat kosuwin, Chantr...
ชื่อผู้แต่งKanoknat kosuwin.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกPE1067 K16c 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ...
ชื่อผู้แต่งลำดวน มุกดา
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 420.7 ล63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัย / โดย อดิศา เตียว, นิสากร ...
ชื่อผู้แต่งอดิศา เตียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกPE1128 อ36 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหา : การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ไพลิน ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน กาญจนภานุพันธ์
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก420.7 พ 993 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิกของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งปราณี จ้ำแพงจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 420.704 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสไตล์การเรียนรู้ของแมคคาร์ธี / การศึ...
ชื่อผู้แต่งชนาภา ไพศาล
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกส 420.704 ช36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบสถ...
ชื่อผู้แต่งพิชณัฐ สมภักดี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 420.704 พ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งอิษมาส์ ทองอนันต์
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 420.704 อ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานผ่านโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ ชุมชิต
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 420.7 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งวรรณาภรณ์ สกุลซ้ง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 420.704 ว44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งประจญ ถาวร 2496-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก420.712 ป17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษและเจตคติ ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ อารินทร์
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPE1121 อ154ก 2532,วจ 420.704 อ32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบวิธีสอน ที.พี.อาร์ กับวิธีสอนปกติต่อผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งวนิดา วงษ์จันทร์หาญ
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 420.704 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอวัฒนธรรมในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการรับรู้ของครู / ศรัญญา วาหะรักษ์
ชื่อผู้แต่งศรัญญา วาหะรักษ์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกPE1068.T5 ศ46 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา