Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดิกชันนารี ออฟ ซินโนนีม ยูเสส] = Dictionary of synonym usage / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โฟร์เพซ], 2541.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2541,อ 423.1 ธ25ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms usage = พจนานุกรมการใช้คำเหมือนกัน/ ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House , 1998.
เลขเรียกอ PE 1449 ธ112ด 1998,423.1 ธ112ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonyms คำทีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อักษร A - B เล่ม 1 / วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน.
ชื่อผู้แต่งวาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย , 2554.
เลขเรียก423.12 ว491ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonyms คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน / วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน
ชื่อผู้แต่งวาสนา (ชลศึกษ์) เคนแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกPE1591 ว65 2554,อ 423.1 ว65ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคล้ายในภาษาอังกฤษ / นิพนธ์ กายสลับพล.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กายสลับพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ตถาตา, 2555.
เลขเรียกPE1591 น616ค,423.12 น36ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษที่มีรูปซ้ำหรือคล้ายคลึงกัน / ปาริชาต นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งปาริชาต นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPE1591 ป554 2539,425 ป554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ 3 มิติ : คำเหมือน คำตรงกันข้าม วลีในภาษาอังกฤษที่น่ารู้ / นิวัต สาครทัศน์
ชื่อผู้แต่งนิวัต สาครทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555
เลขเรียกอ PL 4163 น674ค 2555,อ 420.3 น75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัด จำศัพท์ 10.000 คำ จากคำเหมือน & คำตรงกันข้าม / กวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
ชื่อผู้แต่งกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2554
เลขเรียก428.1 ก17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำเหมือน คำตรงกันข้าม = Dictionary synonyms & antonyms / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?]
เลขเรียก423.9591 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม = An English-Thai dictionary of synonyms and antonyms / วิทย์ เท...
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526.
เลขเรียก423.9591 ว579พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย : คำเหมือนกัน - คำตรงกันข้าม / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม text
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2546
เลขเรียกPE1591 ว579พ 2546,413.9591 ว579พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage : student edition / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์Bangkok : Forepace Publishing House, 2541.
เลขเรียก423.1 ธ112พจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือน คำตรงกันข้าม = Dictionary synonyms antonyms / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2555].
เลขเรียกPE1591 พ23,อ 423.1 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา