Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 คำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS และข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่น ๆ / Keith Burgess เขียน ; สิรญา หงษ์ห...
ชื่อผู้แต่งเบอร์เจส, คีธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2555
เลขเรียกPE 1449 บ197ห 2555,428.1 บ831ห 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 คำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS และข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ / Keith Burgess, เขียน ; สิรญา หงษ์ห...
ชื่อผู้แต่งเบอร์เจส, คีธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2553.
เลขเรียกPE1128 บ827,428 บ59ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS academic module / Garry Adams \& Terry Peck เขียน ; นภัส แป้นพัฒน์ แป...
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, แกร์ร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกPE1128 .อ34 2553,428 อ14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 แบบฝึกหัดพิชิตข้อสอบ IELTS / เกรี่ อดัมส์ ; นภัส แป้นพัฒน์,ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, เกรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลทีเอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2555.
เลขเรียก428.0076 อ123ส,428.0076 ฮ123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[โทเฟล เทสต์บุ๊ค (เทสต์ ออฟ อิงลิช แอส เอ ฟอร์เร็นจ์ แลงเกวจ)] = TOEFL testbook (test of English as ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP Group, [2533?]
เลขเรียก428.24076 ท837
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAchieve TOEFL iBT / สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2556.
เลขเรียกPE1128 ส779a 2556,425.2 ส73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAchieve toefl iBT / สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2555.
เลขเรียกPE1128 ส779อ 2555,428.0076 ส779อก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAchieve TOEFL iBT speaking with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2556.
เลขเรียกPE1128 ส779อ8,428.24076 ส765อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCU - Tep reading = ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2552.
เลขเรียกPE 1122 ส779ซ 2552,428.0076 ส779ซ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENG เทวดา : ภาษาอังกฤษเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย / สุธาสินี คงรอด, ศตเนติ เนติภัทรชู...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี คงรอด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561].
เลขเรียก495.9180221 ส784อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for academic purposes / PSP.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2536.
เลขเรียกPE1128.A2 อ715 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-Track TOEIC / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2554.
เลขเรียกPE1128 ส742 2554,428.0076 ฟ28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFast-track TOEIC grammar / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2556
เลขเรียกPE1128 ส-ฟ 2556,428.04076 ส443ฟ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา