Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 กิจกรรมและวิธีสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา / ประนอม สุรัสวดี, ผู้เรียบเรียง ; เยาวลักษณ์ โสภณ, บ...
ชื่อผู้แต่งประนอม สุรัสวดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกLB1529.ท9 ป461,372.6521 ป289ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 2 / กานดา แก้วสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งกานดา แก้วสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก372.6521 ก25ซ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCooperative learning material a supplementary activity for speaking (M.6) / Kanoknat kosuwin, Chantr...
ชื่อผู้แต่งKanoknat Kosuwin.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกPE1067 K16c 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานการประ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ หงษ์ขาว.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.6521 ช648ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เครื่องสอนประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7 / ปริญญานิพนธ์ ของ อุด...
ชื่อผู้แต่งอุดม มุ่งเกษม
พิมพลักษณ์2513.
เลขเรียกวจ 371.3 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบ และการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษา / กาญจนา ปราบพาล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ปราบพาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกP57.ท9 ก572,420.7 ก426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาครูในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สำ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา หาญสุโพธิ์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก428 ร424ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมในแผนกแม่บ้าน / ฉันทนา คำกั...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา คำกัมพล.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.334 ฉ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศน์ประกอบการฝึกอบรมเรื่อง "กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" / ปริญญานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก372.6044 จ552ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนโดยใช้เนื้อหาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งบุษบา ขวัญติง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกPE1121 บ675ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นครูผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ราย...
ชื่อผู้แต่งตติยา ชีบังเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก371.14124 ต121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ มาตเลิง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกLB1044.88 น148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา