Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช, ประไพ ภู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิช, 2560
เลขเรียกPE1065 ห 2560,428.1 ห141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สร้างลูกรักให้เก่ง "อังกฤษ" / เพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งเพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2555.
เลขเรียกPE1449 พ7ส 2555,428 พ913ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of a reading instructional model using the 4MAT system and music to enhance vocabulary a...
ชื่อผู้แต่งNakonthep Tipayasuparat.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWORD POWER ( เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ) นเรศ สุรสิทธิ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2550
เลขเรียกPE1449 น266w 2550,428 น266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWord power : เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอสเพรส, 2545.
เลขเรียกPE1175 น266,428.1 น266ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งอมรวรรณ โคตวงษา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2559
เลขเรียกวพ428 อ297ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสร้างคำในภาษาอังกฤษแบบหน่วยคำเดิม = Developing word building skills in English by Af...
ชื่อผู้แต่งปิยาพร อภิสุนทรางกูร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554
เลขเรียกวจ421 ป622ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The developm...
ชื่อผู้แต่งจันทิพมาศ ภัคคกาญจนพัฒน์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งสุนิษา มณีโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นป...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ทองกำเหนิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ม่วงอุดทา.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียก372.6521 พ982ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเทคนิค TAI ด้วยวิธีการสร้างแผนผังความคิด...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ นาควังไทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา