Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนสำหรับครูร่วมกับกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์รอบตัวเรา สำหรับนัก...
ชื่อผู้แต่งพิจิตรา พิสุทธิ์สกุลรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 พ62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอรรณพ วิริยะสัจจะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1028.5 อ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งนภอร อารีย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 420.712 น169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นภูเก็ตพร้อมแบบฝึกคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรี...
ชื่อผู้แต่งบุญพา คำวิเศษณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกLB1632 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบพัฒนาครูประจำการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระของครู...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ทองอำไพ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.12 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยใช้คอมพิวเตอร์ช...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อนุญาหงษ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2806.15 บ63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวการสอนประสบการณ์ การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้เพื่...
ชื่อผู้แต่งธนชาติ หล่อนกลาง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก428 ธ152ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และแนวค...
ชื่อผู้แต่งรุ่งระวี สมะวรรธนะ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแปลสำนวน สุภาษิต และภาพพจน์ในงานแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี = ...
ชื่อผู้แต่งอาซูรา อูมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน...
ชื่อผู้แต่งศุลีพร ดวงศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาต่างประเทศกับสถาบันสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร [โครงการวิจัย]
ชื่อผู้แต่งการบริหารการตลาด ปตบ.4/3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2549
เลขเรียกค 0117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ธ743,420.7 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Dictogloss กับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 สถา...
ชื่อผู้แต่งอุไร มากคณา
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 421.07 อ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา