Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สถาบันฯ], 2534.
เลขเรียกLG395.ท9ม5 ส33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 อักษรจีน / รวบรวมโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ; แปลและเรียบเรียง[โดย] สุภาณี ปิยพสุนทร, กิตต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541.
เลขเรียกPL1171 .ห36 2541,495.111 ส46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ) / ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งก่องแก้ว วีระประจักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียกPL4159 .ก56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น = A study of word classification in Khornkaen Dialect [Thesis]/ พงศ์ศิริ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ นาคพงศ์.
เลขเรียกPL4195.ข5 พ25 2525
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / กนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกDS589 ก125ก 2534,398.232 ก 045 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกระจายของคำศัพท์ในจังหวัดเลย = A study of the distribution of some lexical items in Loei...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี กองสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPL4158 .ส746 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกระจายคำศัพท์ในจังหวัดเพชรบุรี = A study of the distribution of some lexical items in Ph...
ชื่อผู้แต่งกนกพร เจริญวัลย์.
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกPL4195.พ7 ก32 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา = The study of Surin Khmer terms in Saen Don Ta tr...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รัตนพนาวงษ์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกPL4324 .ส74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับป่าชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข องชาวเมี่ยน = The lexical study of commu...
ชื่อผู้แต่งกมลธรรม ชื่นพันธุ์.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPL4191.Y35 ก44 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาซาไกแต็นแอ๊น ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง = A study of the phonology...
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ พากเพียร.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPL4251.ซ6 ส75 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก = A description of the Lao Phu...
ชื่อผู้แต่งชลลดา สังวาลทรัพย์.
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกPL4251.พ5 ช44 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธ จังหวัดปราจีนบุรี = A linguistic descripti...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สุขปิติ.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPL4251.พ5 จ64 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน...
ชื่อผู้แต่งพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกPL4191 .พ63 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา