Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องI Get English Magazine: ไอ-เก็ต-อิงลิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ สถาบันภาษา จุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก410 พ17จ 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ สถาบันภาษา จุฬ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกDS586 พ343 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ สถาบันภาษา จุฬ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549.
เลขเรียกDS 586 พ171 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ฉบับพิเศษ / สถาบันภาษา จุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549.
เลขเรียกP121 พ46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องภาษาและภาษาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรม = Journal of language and culture.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกP35.5.A78 ภ65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารภาษาปริทัศน์ = Pasaa Paritat Journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2528]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวจนะ = Vacana Journal of Language and Linguistics.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ = Journal of Human and Sosiety Facalty of Huma...
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต = Journal of International Studies, Prince ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิเทศศึกษา
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกวส ม226ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารศิลปศาสตร์ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกP121 ม57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน = Mekong-Salween Civilization Studies Journal
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอักษรศาสตรพิจารณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2541-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา