Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือในตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านตึก อำเภ...
ชื่อผู้แต่งยุวเรศ วุทธีรพล.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงความในจารึกล้านนา = Cohesion in Lanna inscriptions / ชญานุตม์ จินดารักษ์.
ชื่อผู้แต่งชญานุตม์ จินดารักษ์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกCN1221.ห7 ช26 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเมือง : อักขระธรรมเรียนเวยยหรือเรียนไว ได้ด้วยตนเอง / ศักดิ์ ส. รัตนชัย
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ ส. รัตนชัย
พิมพลักษณ์สำปาง : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2548
เลขเรียกPL4195.ห7 ศ62 2548,495.917 ศ623ค
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนา / นันทริยา ลำเจียกเทศ = Functio...
ชื่อผู้แต่งนันทริยา ลำเจียกเทศ, 2503-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไวยากรณ์ในจารึกล้านนา พ.ศ.1954-2100 = Function words in Lanna inscriptions from 1411 to 1557 A.D....
ชื่อผู้แต่งรจเรข คลอวุฒิวัฒน์.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไวยากรณ์ในจารึกล้านนา พ.ศ.1954-2100 = Function words in Lanna inscriptions from 1411 to 1557 A.D. ...
ชื่อผู้แต่งรจเรข คลอวุฒิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
เลขเรียกPL4159 .ร27 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนภาษาพม่าแนวปริชาน = Myanmar flower grammar / วิรัช นิยมธรรม ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียกPL3935 ค74 2560,495.88 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นเหนือ : Northern Thai Dialect / กรรณิการ์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, [253-].
เลขเรียกPL4199.ห8 ก441
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่นเหนือ = Northern Thai dialect / โดย กรรณิการ์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2549.
เลขเรียกPL4195.N6 ก173 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการภาษาไทยถิ่นเหนือพลัดถิ่นของครอบครัวในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก : ภาว...
ชื่อผู้แต่งศิริพร มณีชูเกตุ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกPL4195.N6 ศ463ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส43,495.917 ส43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา