Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนหนังสือตัวเมืองแบบง่าย / โดย สงบ เดชะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสงบ เดชะวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส23 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือ ภาษาล้านนาไทย / รวบรวมโดย ศรีเนียน สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรีเนียน สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, ม.ป.ป..
เลขเรียก495.91 ศ217ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์ ; อักษรในฉบับเขียนโดย พระสมบูรณ์ วชิรญาโณ
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2527.
เลขเรียกPL4195.N6 ม124ต 2527,495.917 ม 056 ต 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
เลขเรียกPL4195.ห7 ม32 2533,495.917 ม126ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511.
เลขเรียกPL4195.ห7 ม32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 495.917 ม143ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย ตำราพิธีกรรมดั้งเดิมฉบับตัวเมืองของดีจากปั๊บโบราณ / เรียบเรียงโดย มณี พยอ...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511.
เลขเรียก495.917 ม124ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ภาคเหนือ : ฉบับสมบูรณ์แบบเรียนภาษาล้านนา / ยุตฺตธมฺโมภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งยุตฺตธมฺโมภิกขุ
พิมพลักษณ์ลำพูน : ร้านภิญโญ, 255-.
เลขเรียก294.3443 ส376
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเมือง (ล้านนาไทย) และสวดมนต์ต่างๆ / แก้ไข พิสูจน์อักษร และเรียบเรียงเรื่อง พระครูพิพัฒน์...
ชื่อผู้แต่งพระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วัดพระธาตุศรีจอมทอง, 2548
เลขเรียกภน 495.917 พ17111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรภาษาล้านนา ท 08052 / เรียบเรียงโดย สมเจตน์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ, [2540?].
เลขเรียก495.913 ส236ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาล้านนา / เอื้อ มณีรัตน์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเอื้อ มณีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมล้านนาคดีศึกษา, 2533.
เลขเรียกPL4195.บ83 .อ84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาล้านนา / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก495.917 จ492บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาเมืองเหนือ 65 ชั่วโมง : ฉบับเรียนด้วยตัวเอง / โดย บุญคิด วัชรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งบุญคิด วัชรศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPL4195.บ83 บ72 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ / สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4159 .ห54 2553,417.7 ก176บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา