Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรู้จำอักษรล้านนาโดยอาศัยเคเนียร์เรสเนเบอร์ = Development of Lanna characters recognition...
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ ปอแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำตัวพิมพ์อักษรธรรมล้านนาโดยวิธีเค-เนียร์เรสเนเบอร์และคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ = Lanna dharma pr...
ชื่อผู้แต่งชุติมา เชื้อพูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตำนานพระธาตุประจำปีเกิด = A study of the legends of Phra That based on the twelve year astr...
ชื่อผู้แต่งภัสราภรณ์ เทศธรรม.
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกBQ924 .ภ65 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอักษรและเอกสารโบราณของไทย / เรณู วิชาศิลป์
ชื่อผู้แต่งเรณู วิชาศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
เลขเรียกส.ร. 495.917 ร5411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน = A comparative ...
ชื่อผู้แต่งดอกรัก พยัคศรี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดคุณลักษณะภาพเพื่อการรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมล้านนา = Image feature extraction for Lanna Dharma ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรินทร์ กล่อมแสร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 495.911 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกPL4251.N63 ข282
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
เลขเรียก495.916 ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ; โครงการศ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกPL4251.N63 ข284 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำร่ำสังขารธรรม ตำราดูตัวเอง / บุญคิด วัชรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งบุญคิด วัชรศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : (ม.ป.พ.), 2554.
เลขเรียก928 บ412ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเมือง : อักขระธรรมเรียนเวยยหรือเรียนไว ได้ด้วยตนเอง / ศักดิ์ ส. รัตนชัย
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ ส. รัตนชัย
พิมพลักษณ์สำปาง : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2548
เลขเรียกPL4195.ห7 ศ62 2548,495.917 ศ623ค
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนหนังสือตัวเมืองแบบง่าย / โดย สงบ เดชะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสงบ เดชะวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส23 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้เกี่ยวกับล้านนาไทย เรื่อง วรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา ของ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี และเรื่อง อักข...
ชื่อผู้แต่งอุดม รุ่งเรืองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ แห่งคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ, 2528.
เลขเรียกPL4208.5.N63 อ785ช 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างจากวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนารวม 58 เรื่อง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกPL4195.ห7 ต65 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั๋วเมืองภูมิปัญญาจากล้านนา [electronic resource] : นายบุญคิด วัชรศาสตร์ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2546]
เลขเรียกPL4251.N63 ต289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา