Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรู้จำอักษรล้านนาโดยอาศัยเคเนียร์เรสเนเบอร์ = Development of Lanna characters recognition...
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ ปอแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำตัวพิมพ์อักษรธรรมล้านนาโดยวิธีเค-เนียร์เรสเนเบอร์และคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ = Lanna dharma pr...
ชื่อผู้แต่งชุติมา เชื้อพูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอักษรและเอกสารโบราณของไทย / เรณู วิชาศิลป์
ชื่อผู้แต่งเรณู วิชาศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
เลขเรียกส.ร. 495.917 ร5411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน = A comparative ...
ชื่อผู้แต่งดอกรัก พยัคศรี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดคุณลักษณะภาพเพื่อการรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมล้านนา = Image feature extraction for Lanna Dharma ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรินทร์ กล่อมแสร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 495.911 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกPL4251.N63 ข282
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
เลขเรียก495.916 ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / บรรณาธิการ, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ; โครงการศ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกPL4251.N63 ข284 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำร่ำสังขารธรรม ตำราดูตัวเอง / บุญคิด วัชรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งบุญคิด วัชรศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : (ม.ป.พ.), 2554.
เลขเรียก928
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเมือง : อักขระธรรมเรียนเวยยหรือเรียนไว ได้ด้วยตนเอง / ศักดิ์ ส. รัตนชัย
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ ส. รัตนชัย
พิมพลักษณ์สำปาง : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2548
เลขเรียกPL4195.ห7 ศ62 2548,495.917 ศ623ค
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนหนังสือตัวเมืองแบบง่าย / โดย สงบ เดชะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสงบ เดชะวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส23 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั๋วเมืองภูมิปัญญาจากล้านนา [electronic resource] : นายบุญคิด วัชรศาสตร์ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2546]
เลขเรียกPL4251.N63 ต289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือ ภาษาล้านนาไทย / รวบรวมโดย ศรีเนียน สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรีเนียน สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, ม.ป.ป..
เลขเรียก495.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย ตำราพิธีกรรมดั้งเดิมฉบับตัวเมืองของดีจากปั๊บโบราณ / เรียบเรียงโดย มณี พยอ...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511.
เลขเรียก495.917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา