Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนคำจากภาพเอกสารภาษาล้านนาโดยการเปรียบเทียบภาพ = Word retrieval from Lanna document image by ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ ยาทองคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 006.42 ว372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาล้านนาโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเร...
ชื่อผู้แต่งพระครูปราโมทย์รัตนานุยุต อภินนฺโท (อดุลย์ อ้อยหวาน)
พิมพลักษณ์เชียงราย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาล้านนาพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี...
ชื่อผู้แต่งกัญญาภัค พิศัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบรู้จำอักษรล้านนาโดยอาศัยเคเนียร์เรสเนเบอร์ = Development of Lanna characters recognition...
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ ปอแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบวินโดวส์ล้านนา : รายงานการวิจัย = Development of the Lanna Windows System / ขจรศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ คันธพนิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก005.446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเวิร์ดโปรเซสเซอร์ล้านนา "NorthCMWord1.0" : รายงานการวิจัย = Development of a Lanna Word Pro...
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ คันธพนิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก005.369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำตัวพิมพ์อักษรธรรมล้านนาโดยวิธีเค-เนียร์เรสเนเบอร์และคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ = Lanna dharma pr...
ชื่อผู้แต่งชุติมา เชื้อพูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 006.4 ช443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างคำของภาษาล้านนาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกราฟ = Analysis of Lanna morphology using...
ชื่อผู้แต่งณัฐษิมา สุรเดช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 495.917 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอักษรและเอกสารโบราณของไทย / เรณู วิชาศิลป์
ชื่อผู้แต่งเรณู วิชาศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
เลขเรียกส.ร. 495.917 ร5411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือในตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านตึก อำเภ...
ชื่อผู้แต่งยุวเรศ วุทธีรพล.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน = A comparative ...
ชื่อผู้แต่งดอกรัก พยัคศรี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดคุณลักษณะภาพเพื่อการรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมล้านนา = Image feature extraction for Lanna Dharma ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรินทร์ กล่อมแสร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 495.911 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงความในจารึกล้านนา = Cohesion in Lanna inscriptions / ชญานุตม์ จินดารักษ์.
ชื่อผู้แต่งชญานุตม์ จินดารักษ์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกCN1221.ห7 ช26 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา