Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้คำและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้ำท่าจีน / สุวัฒนา เลี่ยมปร...
ชื่อผู้แต่งกันทิมา วัฒนะประเสริฐ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536
เลขเรียก495.917 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก = A description of the Lao Phu...
ชื่อผู้แต่งชลลดา สังวาลทรัพย์.
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกPL4251.พ5 ช44 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนาเรื่องสุวัณณเมฆะหมาขนดำและวรรณกรรมลาวเรื่อง หมาหยุย = A comparative...
ชื่อผู้แต่งธัญญพัทธ์ มิตรศรัณย์ภัทร.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสิ่งใดเจ้าว่างามไม่ตามเจ้า : คำพูดและข้อเขียนเรื่องศิลปวรรณกรรม / ของ ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องศยาม, 2538.
เลขเรียกPL4209 .ส76ข54,089.9591 ส111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไม้งาม, 2525.
เลขเรียกPL4160 จ433ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ / จิตร ภูมิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียกP321 จ433 2562,959.31 จ347ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ / จิตร ภูมิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์ 2473-2509.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2524.
เลขเรียกPL4181 .จ67 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ / จิตร ภูมิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์ 2473-2509.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2519.
เลขเรียกPL4181 .จ67,412 จ34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มเติม ข้อเท็จจริง...
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์ 2473-2509.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544.
เลขเรียกDS562.4 จ6 2544,412 จ34ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ = Japanese scholarships on Thailand and Southeast Asia / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ Core University ธรรมศาสตร์-เกียวโต ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS525 ญ63,959.3 ญ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอถักอักษรา : รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดี / ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกPL4152 .ศ64 2541,895.91 ม19ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติหนังสือลาว / ลีลา วีระวงส์ ; แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งลีลา วีระวงส์ 2447-
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกPL4236 .ล64 2526,495.91911 ส733ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา