Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam webster''s Visual dictionary / Merriam-Webster, Inc.
ชื่อผู้แต่งMerriam-webster, Inc.
พิมพลักษณ์Springfield, MA : Merriam-Webster, 2006.
เลขเรียกAC Ref 082.03 Me568 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้คำและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้ำท่าจีน / สุวัฒนา เลี่ยมปร...
ชื่อผู้แต่งกันทิมา วัฒนะประเสริฐ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536
เลขเรียก495.917 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตั้งชื่ออาหารภาษาเขมรถิ่นไทย : กรณีศึกษาตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ดวงกมล ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล บุญไทย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกTX ด153 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำประสานในภาษาลาว :กรณีศึกษาภาษาลาวในสื่อสิ่งพิมพ์วารสารมหาซน / จิระนันท์ เหลาเคน.
ชื่อผู้แต่งจิระนันท์ เหลาเคน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPL จ517 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอักขรวิทยาและสารัตถะในวรรณกรรม เรื่องก้านชวายและก้านสาบาน / สุดารัตน์ มั่นมี.
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ มั่นมี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคำเรียกสีในภาษาไทยและภาษาลาว / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของ อภิญญา เพชรวิชิต
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เพชรวิชิต
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก495.915 อ163ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คำเรียกขานในภาษาลาวลุ่มสมัยปัจจุบัน / วิทยานิพนธ์ ของ สีพอน สุนันทา
ชื่อผู้แต่งสีพอน สุนันทา
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.919 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คำเรียกขานในหมู่บ้านหลายภาษา ที่บ้านสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ / ราย...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ วงศ์สง่า
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสิ่งใดเจ้าว่างามไม่ตามเจ้า : คำพูดและข้อเขียนเรื่องศิลปวรรณกรรม / ของ ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องศยาม, 2538.
เลขเรียกPL4209 .ส76ข54,089.9591 ส111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้ชิดชุมชนกับการเลือกใช้ศัพท์ ของชุมชนลาวครั่งที่บ้านหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลว...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล กิติธรากุล 2514-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก495.9191 ศ448ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความใกล้ชิดชุมชนกับการเลือกใช้ศัพท์ของชุมชนลาวครั่งที่บ้านหนองกระพี้ ตำบลบ้านหลวง...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล กิติธรากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPL4191.ล6 ศ64 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำเรียกขานพระสงฆ์ลาว / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาธวัชชัย ปริทฺธโช (ทะนู)
ชื่อผู้แต่งพระมหาธวัชชัย ปริทฺธโช (ทะนู)
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 495.919 ธ56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา