Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสิ่งใดเจ้าว่างามไม่ตามเจ้า : คำพูดและข้อเขียนเรื่องศิลปวรรณกรรม / ของ ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องศยาม, 2538.
เลขเรียกPL4209 .ส76ข54,089.9591 ส111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบกพร่องในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รัตนา จันทร์เทาว์, สาริสา อุ่นทานนท์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], [254-]
เลขเรียกPL4236 ร375ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควายโดยสาร : รวมเรื่องสั้นลาวร่วมสมัย / ไชสุวัน แพงพง เขียน ; จินตรัย แปล.
ชื่อผู้แต่งไชสุวัน แพงพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2535.
เลขเรียกPL4236.9.ช95 ค56,ร.ส. ช98ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้อยคิด ถ้อยเขียน / บรรณาธิการ สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกPL4205 ถ298 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาสาลาวชั้นมัทยมปีที่ 4 / ทองหวา จันทะไพบูน
ชื่อผู้แต่งทองหวา จันทะไพบูน
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2515.
เลขเรียก495.919 ท52พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดจาภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนิตยา กาญจนะวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียกPL4158 น63,495.918 น577พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอนกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กิแดง พอมกะเสริมสุข
ชื่อผู้แต่งกิแดง พอมกะเสริมสุข
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : กรมมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก495.919 ก73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 2 = Fundamental Lao 2 : LAO 1002 (LO 102) / วิเชียร อำพนรักษ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียก495.919107 ว562ภ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 3 = Fundamental Lao 3 : LO 201 / วิเชียร อำพนรักษ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 3 = Fundamental Lao 3 : LO 201 / วิเชียร อำพนรักษ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาลาวพื้นฐาน 3 = Fundamental Lao 3 : LAO 2001 (LO 201) / วิเชียร อำพนรักษ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา