Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์, สมทรง บุรุษพ...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกPL4191.A5 ส64 2561,495.919 ส732ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกDS523.4.T35 อ44 2561,495.917 อ366ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น / รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, วิไลวรรณ สมโสภณ
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
เลขเรียกPL4195 ร649,495.917 ร649ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น / รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, วิไลวรรณ สมโสภณ.
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2531.
เลขเรียกPL4191 ร7,495.917 ร72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะเฉพาะทางด้านเสียงของภาษาลาวในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / กาญจนา พันธุ์ค้า.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา พันธุ์ค้า.
พิมพลักษณ์2523.
เลขเรียกPL4251.L3 ก62,วจ 495.91215 ก62ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา