Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537], c1994.
เลขเรียก495.919007 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ], 2537 (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก495.919007 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก495.919007 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMerriam webster''s Visual dictionary / Merriam-Webster, Inc.
ชื่อผู้แต่งMerriam-webster, Inc.
พิมพลักษณ์Springfield, MA : Merriam-Webster, 2006.
เลขเรียกAC Ref 082.03 Me568 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา แซ่โซว, 2522-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมมะลิน หน่อแก้ว...
ชื่อผู้แต่งหน่อแก้ว, กมมะลิน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก373.19 ห141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่งภัทราพร เกษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD20 .ภ63 2559,001.42 ภ375ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารวิชาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โร...
ชื่อผู้แต่งนาตยา อารี
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกวพ 372.21 น463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา "ใบจุ้ม" เอกสารทางราชการของอาณาจักรล้านช้าง = A study of "Baicum", the official documents ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ โตคีรี.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกDS576.9 .ว46 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตั้งชื่ออาหารภาษาเขมรถิ่นไทย : กรณีศึกษาตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ดวงกมล ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล บุญไทย.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกTX ด153 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของภาษาลาวบ้านโกนตรัย ตำบลโกบ อำเภอโอจะโรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประ...
ชื่อผู้แต่งจูม บุญเดช
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกส 495.9107 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำประสานในภาษาลาว :กรณีศึกษาภาษาลาวในสื่อสิ่งพิมพ์วารสารมหาซน / จิระนันท์ เหลาเคน.
ชื่อผู้แต่งจิระนันท์ เหลาเคน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPL จ517 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามหาเวสสันดรชาดก ฉบับวัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = A study...
ชื่อผู้แต่งมหาชาติ.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา