Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ใน 1 พจนานุกรม ไทย-รัสเซีย/รัสเซีย-ไทย สำหรับคนไทยและคนรัสเซีย / อันดเรอัส ช็อทเท็นโลฮะ
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 491.782495911 ช316ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัดพ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตำราประกอบการเรียนจากวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียก959.3008 จ683ย 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนช่างฝัน ; คนเจียมตัว / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี ; ศ. ศุภศิลป์, แปล
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์, ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2558.
เลขเรียก891.733 ด288คช 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนยาก = Poor Folk / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี ; ศ.ศุภศิลป์, แปล ; ธนพงษ์ อุปลพันธุ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิต, 2558.
เลขเรียก891.733 ด288ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสองภาค = The double : a poem of St.Petersburg / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี ; ศ.ศุภศิลป์, แปล ; ธนพงษ...
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิต, 2557.
เลขเรียก891.733 ด288คส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวแสนสุข = Family happyness / ลีโอ ตอลสตอย ; ศักดิ์ บวร, แปล
ชื่อผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ กราฟ ค.ศ.1828-1910.
เลขเรียก891.73 ต247ค 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายของอีวาน อิลิช = The death of Ivan Illyich / ลีโอ ตอลสตอย, เขียน ; สิทธิชัย แสงกระจ่าง, แปล
ชื่อผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ, กราฟ, ค.ศ.1828-1910.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2546.
เลขเรียก891.73 ต197ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของคนวิกลจริต / ฟีโอดอร์ คอสโตเยฟสกี ; มนตรี ภู่มี, แปล
ชื่อผู้แต่งคอสโตเยฟสกี, ฟีโอคอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของคนไร้สาระ / Fyodor Dostoyevsky ; ศ. ศุภศิลป์ แปล ; [บทวิเคราะห์ ไชยันต์ รัชชกูล].
ชื่อผู้แต่งโดสโตเยฟสกี้, ฟโยดอร์, ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]
เลขเรียก891.733 ด288คฝ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของคนไร้สาระ = The dream of a ridiculous man / ฟีโอดอร์ ดอสโตยเยียฟสกี ; ศ.ศุภศิลป์, แปล ; A...
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมิต, 2557.
เลขเรียก891.733 ด288คฝ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคืนสีขาว (จากความทรงจำของคนช่างฝัน) = White Nights (from a dreamers reminiscences) / โดย ฟีโอดอร์ ด...
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือความขลาดเขลา : เรื่องร้ายในคืนหนาว / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้ เขียน ; ร.จันเสน แปล.
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี้, ฟิโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536.
เลขเรียกPG3327.ท9 ค71 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือความขลาดเขลา = A faint heart / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้ เขียน ; ร. จันเสน แปล
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์ ค.ศ. 1821-1881.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษารัสเซีย / BERLITZ ,สิริมา โอชารส,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก491.7 ค976 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา