Found: 216  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary Asean / วรันธร ทองบ่อ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [2555?].
เลขเรียกPL3509 ห3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ และคณะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [255-].
เลขเรียกP119.32.A8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[บทสนทนาภาษามาเลเซียขั้นพื้นฐาน] = Bercakap Bahasa Malasia / โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : โรงเรียนรักษาความปลอดภัย], 2520.
เลขเรียกPL5109 บ131 ล.1 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAttitude toward usage of Patani Malay language in three southern border provinces / Varongsakdi Tan...
ชื่อผู้แต่งVarongsakdi Tangpakom.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูในประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิต...
ชื่อผู้แต่งมูหำหมัด สาแลบิง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, 2559.
เลขเรียก499.28 ม766ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษามลายูสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ปีที่ 1 ห...
ชื่อผู้แต่งรุสดี อารง.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกThesis 499.28 ร248ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นภาษามลายูถิ่น / จำลอง กำมะหยี่.
ชื่อผู้แต่งจำลอง กำมะหยี่.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษามลายูของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางโดยใช้เทคนิคแบบจิกซอว์ / ...
ชื่อผู้แต่งอายุ กูโน.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกThesis 499.28 อ225ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Pelancongan Bandar Chana (การท่องเที่ยวเมืองจะนะ) รายวิชาภาษ...
ชื่อผู้แต่งวรานันท์ กำเนิดทอง.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.659928 ว224ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการแปลภาษามลายู = An algorithm for Bahasa Melayu of Yawee Language to Thai ...
ชื่อผู้แต่งศิริเรือง พัฒน์ช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้...
ชื่อผู้แต่งสากีนะ เปาะสลาเมาะ.
พิมพลักษณ์ยะลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557.
เลขเรียกTheses 499.2884 ส221ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความแตกต่างถึงความหมายของคำระหว่างภาษามลายูถิ่นปาตานีกับภาษามลายูมาตรฐาน = Study about the m...
ชื่อผู้แต่งสูฮัยลา บินสะมะแอ.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียกวจ 499.28 ส249ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ /...
ชื่อผู้แต่งวาทิต พุ่มอยู่
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน ตำบลกาบัง กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เปรียบเทียบกับระ...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สุวรรณราช
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกPL5111 ส258ก 2535,499.28 ส 181 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา