Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsage English idioms การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญพนต์ พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกPE 1460 ส239ย 2557,428.2 ส239ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการละเล่นพ...
ชื่อผู้แต่งศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 372.65 ศ465ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ คำดี
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชา ท 422 วรรณกรรมท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี...
ชื่อผู้แต่งกุณฑริกา สุมนพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐฒ : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1629.5.ท9 ก73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 40207 วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ คุ้มบ้าน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1629.5.ท9 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม รายวิชา ท 40201 วรรณกรรมท้องถิ่นในเขตพื...
ชื่อผู้แต่งปราณีต เจ้ยทองศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1628 ป465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน : เมืองอุดรธานี ช...
ชื่อผู้แต่งอาภัสรา จันทรเสนา
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกส 495.9107 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเสริมสร้างการรักความเป็นไทย หน่วยการเรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา โคตะมา
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกส 495.9107 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้อง...
ชื่อผู้แต่งนิรัฉรา วงศ์บุตร
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 895.9107 น74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเมืองโคราช ชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งปุณญิสา โชตนาพงศ์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.91 ป73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองปล้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระเพิ่มเติมเรื่องนิทานพื้นบ้านอีสา...
ชื่อผู้แต่งชญานุตม์ คำหว่าน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 ช26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ชั้น...
ชื่อผู้แต่งยุภา บุญประชม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก495.9184 ย425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการอ่าน โดยใช้แบบฝึกการอ่า...
ชื่อผู้แต่งเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ, 2511-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเรียนวิชา ท 204 ภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่เรียนโดยใช้วรรณกรรมใ...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์, 2500-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา