Found: 116  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ใน 1 พจนานุกรม ไทย-ฝรั่งเศส / ฝรั่งเศส-ไทย สำหรับคนไทยและคนฝรั่งเศส / อันดเรอัส ช็อทเท็นโลฮะ.
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ, อันเดเรอัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วินเนอร์ ออฟเซ็ท, 2558.
เลขเรียกPL4187.ฝ47 ช55 2558,443.95911 ช316ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน / ชลดา วิทยโกมล
ชื่อผู้แต่งชลดา วิทยโกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ม.ป.ป
เลขเรียก413 ช174ห ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFracais-Thai dictionaire = พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย / พระเรี่ยมวิรัชชพากย์
ชื่อผู้แต่งพระเรี่ยมวิรัชชพากย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเกษมบุ๊คสโตร์, [200-]
เลขเรียกPL4187 R556D [200-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVocabulary for entrance ภาษาฝรั่งเศส / สอางค์ มะลิกุล ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2536.
เลขเรียกPC2640.T4 ส52 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง = Elections en france et vocabulaire specifique / ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2539.
เลขเรียกPC2640.ท9 ส74,324.944 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2553.
เลขเรียกK น424ค 2553,อ 342.003 น425ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนูโว ดิ๊กซีออแน ฟรังแซ-ไทย = Nouveau dictionnaire Francais-Thai / โดย น.อ.ศิริ พงศทัต.
ชื่อผู้แต่งศิริ พงศทัต.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2514.
เลขเรียกPC2645.ท9 ศ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรม ฝรั่งเศส-ไทย
ชื่อผู้แต่งเรี่ยม วิรัชพากย์, หลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2495
เลขเรียก443.95 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมศัพท์หมวดเพื่อการใช้ทั่วไป : ฝรั่งเศส - ไทย - อังกฤษ = Lexique de mots d''usage : Francais -...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิวะกิดาการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียกPL4186.F5 ก62 2529
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมศัพท์หมวดเพื่อการใช้ทั่วไป ฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ = Lexique de mots d''usage Francais-Thai-Ang...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิระกิดาการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียก413 ก425ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมศัพท์หมวดเพื่อการใช้ทั่วไป ฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ = Lexique de mots d'usage Francais-Thai-Angl...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิระกิดาการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกอ 413.9591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม 4 ภาษา : ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์, นาวาเอก พระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2510
เลขเรียก413 ร616พ 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา