Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEcoutez - ecrivez 1 / รวบรวมและจัดทำโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมภาษาฝรั่งเศส บ้านศิลป์เชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมภาษาฝรั่งเศส [ผู้จัดจำหน่าย], [2005].
เลขเรียกPC2112.7 .E26 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrench literature = วรรณคดีฝรั่งเศส : เอกสารประกอบการสอน วิชา 226343 / ภาคภูมิ ใจมีอารี.
ชื่อผู้แต่งPakphum jaiaree.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2010.
เลขเรียก840 Pa152F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect French ภาษาฝรั่งเศส / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกPC2112 ช521p 2562,445 ช521พ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRevisez votre francais / สมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์บุ๊ค, [25--?]
เลขเรียก448.24 ส161ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส : พูดฝรั่งเศสได้ ไปไหนก็สนุก / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเพรียว ; วชิราภรณ์ เย็นชัยส...
ชื่อผู้แต่งนันนัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2556
เลขเรียกPC2073 น215 6/2556,448 น215ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเกรียว ; วชิราภรณ์ เย็นชัยสิทธิ์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกPC2073 .น63 2555,448 น63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต/ สก็อตต์ ฟิชเชอร์.
ชื่อผู้แต่งฟิชเชอร์, สก็อตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกPE1128 ด74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerbes = คำกิริยา ภาษาฝรั่งเศส / โดย ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, c2549.
เลขเรียกPC2271 ป6 2549,445.2 ป64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภ...
ชื่อผู้แต่งปรีดี พิศภูมิวิถี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก440.0711 ป472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟังและเขียนตามเสียงเจ้าของภาษา = Audio-writing french / วัชรา วิศิษฐ์กิจการ.
ชื่อผู้แต่งวัชรา วิศิษฐ์กิจการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
เลขเรียก448.3 ว384ก 2540 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา