Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายอันแสนสุข = La Mort heureuse / ของ Albert Camus ; อำพรรณ โอตระกูล, แปล
ชื่อผู้แต่งกามู, อัลแบร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2549.
เลขเรียกPQ2082.อ64 ค56 2549,น ก433ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตน = L''identite / Milan Kundera ; อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง, แปล
ชื่อผู้แต่งคุนเดอรา, มิลาน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝรั่งเศสที่สุดในโลก = The story of French / ฌ็อง-เบอนัวต์ นาโด และ จูลี บาร์โลว, เขียน ; มณฑิชา ปิ...
ชื่อผู้แต่งนาโด, ฌ็อง-เบอนัวต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2554.
เลขเรียกPC2075 .น64 2554,440 น284ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย = Dictionnaire Francais -Thai/ เรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, 2555.
เลขเรียกอ PC 2635 ร841พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย = Dictionnaire Francais -Thai/ เรี่ยมวิรัชชพากย์.
ชื่อผู้แต่งเรี่ยมวิรัชชพากย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครเขษมบุ๊คสโตร์, 2555.
เลขเรียกอ PC 2635 ร841พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดคล่อง ท่องฝรั่งเศส / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Gakken เรื่อง ; ปาวัน การสมใจ แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกPC2112 พ842 2558,448.249591 พ414
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์ และแสงระวี ทองดี.
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, c2548.
เลขเรียกPC2112 ว46,448.24 ว324พ ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 2 / [เรียบเรียงเนื้อหา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์, แสงระ...
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกPC 2109 ว323พ 2548,448.24 ว324พ ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว โต้ตอบได้ทันใจ / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558
เลขเรียกPC2073 พ842 2559,448.249591 พ414
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว = Francais le vocabulaire du voyageur Anglais / ปรีชา ศรี...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ศรีวาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกPC2112 ป46,448.249591 ป468ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตา = Genetrix / ฟร็องซัวส์ โมริยัค, เขียน ; วัลยา วิวัฒน์ศร, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริยัค, ฟร็องซัวส์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮาส์, 2559.
เลขเรียกPQ2625.A93 ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยการใช้ VCD ช่วยสอนสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกPC2066 ท159ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส / พี่เก้า vocabdujour (ศุภชัย ทองหงษ์) text
ชื่อผู้แต่งพี่เก้า vocabdujour (ศุภชัย ทองหงษ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2559
เลขเรียก440.7 พ791ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางมุกดา วัชรดุลย์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งมุกดา วัชรดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2540.
เลขเรียก418 อ15ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา