Found: 706  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี สองศาสตราจารย์ : น้อมศิรสา / บรรณาธิการ ประคอง นิมมานเหมินท์.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกAC158 .จ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี สองศาสตราจารย์ จิรายุนิพนธ์ / [ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกPL4209.จ537A17 ป818,920 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมรดกในคัมภีร์ธรรมศาสตร์กับกฎหมายตราสามดวง / บุณฑริกา บุญโญ = Inheritance in Dharmaśāstra and t...
ชื่อผู้แต่งบุณฑริกา บุญโญ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสัลลาปะ บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน = Pali conversation in everyday life / พระชนกาภิวังสเถระ.
ชื่อผู้แต่งพระชนกาภิวังสเถระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย, 2557.
เลขเรียกPK1017 พ323ก 2557,495.91 พ355ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายน
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์พิศาลบรรนิติ์, 2453-2457.
เลขเรียก491.35 ก12
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายนวัณณนา : คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์ / พระวิชิตาวี รจนา ; พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ...
ชื่อผู้แต่งพระวิชิตาวี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2546
เลขเรียกBQ5680.C6 พ388ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายนวัณณนา :คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์ / พระวิชิตาวี.
ชื่อผู้แต่งพระวิชิตาวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยรายวันการพิมพ์, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายนสารมัญชรี : สรรสาระแห่งกัจจายนไวยากรณ์ / พระคันธสาราภิวงศ, เรียบเรียง ; พระธรรมโมลี (สมศักด...
ชื่อผู้แต่งพระคันธสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ).
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2544.
เลขเรียก491.375 พ323ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายนสุตตนิเทศ :คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์ / พระสัทธัมมโชติปาละเถระ.
ชื่อผู้แต่งพระสัทธัมมโชติปาละเถระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยรายวัน, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัจจายนัตถทีปนี : คัมภีร์อธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์บาลี / พระอินทริยาภิวงศ์.
ชื่อผู้แต่งพระอินทริยาภิวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนาภารวมบทความวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม / ราตรี ธันวารชร ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2540
เลขเรียก495.91 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาตนุตุรวุยากรณม (กาตันตรไวยากรณ์) / แปลโดย พระมหาสุรชัย วราสโก.
พิมพลักษณ์นครปฐม. : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนทางเสียงของคำยืมทับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษามอญ / ฑีฆายุ เจียมจวนขาว = The adapta...
ชื่อผู้แต่งฑีฆายุ เจียมจวนขาว
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกัมมธารยสมาสวิชาภาษาบาลีสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม...
ชื่อผู้แต่งพระมหาฉลาด โสภาสพ
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 491.370704 ฉ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องฐานกรณ์ วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของพ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาประยูร ช่างการ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 491.370704 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา