Found: 563  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn Mpi dictionary / by Srinuan Duanghom ; [บรรณาธิการโดย วรนุช พันธุพงศ์].
ชื่อผู้แต่งศรีนวล ดวงหอม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองถิ่นต่าง ๆ สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2519].
เลขเรียกPL4193.M63 ศ41 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างคำกริยาประสมในภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี. / วิทยานิพนธ์ ของ ชมพูนุท ธารีเธียร...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท ธารีเธียร.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้ / ภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน
ชื่อผู้แต่งภัทราวรรณ กลับศรีอ่อน
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก495.917 ภ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม / วิทยานิพนธ์ ของ กุนทินี โคตรพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกุนทินี โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 495.917 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและบทสะท้อนวิธีคิดท้องถิ่นในสำนวนอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ คนึงชัย วิริยะสุนทร
ชื่อผู้แต่งคนึงชัย วิริยะสุนทร
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกส 495.917 ค37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรร...
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกPL4119.4 .ส74 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายความหมายของคำเรียกอวัยวะร่างกายภายนอกในภาษาไทยอีสานถิ่นขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.917 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides symington) โดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง / โดย ธีร ศรีสว...
ชื่อผู้แต่งธีร ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกQK495.D564 ธ64 2555,583.624 ธ37ศ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการละเล่นพ...
ชื่อผู้แต่งศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.65 ศ37ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการละเล่นพ...
ชื่อผู้แต่งศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 372.65 ศ465ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกLC3725 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา