Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออกกับภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก โดยใช้พยางค์ที่มีสระเสียงยาวกับพยัญ...
ชื่อผู้แต่งฌัลลิกา มหาพูนทอง 2515-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักและออกเสียงคำภาษาไทยกลางของเด็กไทยก่อนวัยเรียน ที่พูดเขมรเป็นภาษาพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพร สุทธิยานุช
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง / สิริชญา คอนกรีต.
ชื่อผู้แต่งสิริชญา คอนกรีต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4208.9.ต3 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัยทางสังคม / โดย อภิชญา แก้วอุทัย.
ชื่อผู้แต่งอภิชญา แก้วอุทัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกPL4165 อ48,495.917072 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน ตำบลกาบัง กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เปรียบเทียบกับระ...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สุวรรณราช
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกPL5111 ส258ก 2535,499.28 ส 181 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นของชาวไทยมุสลิม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน / ภ...
ชื่อผู้แต่งภัคธีรา หนูแก้ว.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกPL4195.A5 ภ318ก 2542,495.917 ภ 274 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยยวน 4 จังหวัดในภาคกลาง = A phonological comparison of four Tai Yu...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา เถียรถาวร 2511-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกPL4191.ย53 ร72 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียงในภาษาลาวพวน มาบปลาเค้า ของผู้พูดภาษาที่มีอายุต่างกัน / รัชนี เ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี เสนีย์ศรีสันต์ 2489-
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9191 ร333ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคำภาษาไทยมาตรฐาน ของชาวสุไหงโก-ลก / เฉลิมชัย ส่งศรี.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย ส่งศรี.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกPL4165 ฉ417ก 2544,495.9115 ฉ 777 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการออกเสียงระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใช้สื่อสารในหมู่บ้านเชียง อำเภอหนอง...
ชื่อผู้แต่งศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกผว วจ 495.91 ศ293ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบเสียง ศัพท์และกระสวนประโยค ที่ใช้อยู่เสมอระหว่างภาษาไทยกลางและไทยอีสานจังหวัดขอนแก่น /...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ปกรโณดม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521.
เลขเรียกPL4192.A1 ว432,495.917 ว432ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรของสระสูงยาว (i:, ɨ:, u:) ในภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราชตามตัวแปรอายุ เพศ และวัจนลีลา / สุวรรณรัต...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณรัตน์ ราชรักษ์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรของเสียง (h) ในภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม / ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง = Social var...
ชื่อผู้แต่งปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง 2505-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา