Found: 908  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวรันธร ทองบ่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี แอนด์ เอ็น, [2555]
เลขเรียกอ 413 ว1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ
ชื่อผู้แต่งวรันธร ทองบ่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี แอนด์ เอ็น, 2537
เลขเรียกอ413 ว1711ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน / [ผู้เขียน, สุธิดา วิมุตติโกศล].
ชื่อผู้แต่งสุธิดา วิมุตติโกศล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2556?].
เลขเรียกPE 1460 ส44 2556,421.53 ส73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้เรียนต่อจีน / เฉินจั้วหง, เถียนเยี่ยน ผู้เรียบเรียง ; ฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร, ผู้แป...
ชื่อผู้แต่งเฉิน, จั้วหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาดา, 2556
เลขเรียกPL1121.T5 ฉ491 2556,495.1 ฉ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียกDS580.1 .จ74,904 บ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัดพ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดพิมพ์หนังสือและตำราประกอบการเรียนจากวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียก959.3008 จ683ย 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียก959.305 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS 570 .J38 ส26 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 สัปดาห์พิชิต TOEFL / พจนารถ พุทธิพงษ์
ชื่อผู้แต่งพจนารถ พุทธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียกLB2353 พ175ห 2552,428.0076 พ175ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 สัปดาห์พิชิต Toefl ฉบับสมบูรณ์ / พจนารถ พุทธิพงษ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งพจนารถ พุทธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, [254-]
เลขเรียกPE1128 พ175 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 สัปดาห์พิชิต TOEFL ฉบับสมบูรณ์ / โดย พจนารถ พุทธิพงศ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2544.
เลขเรียกPE1128 .ห653 2544,428.24076 พ175ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 สัปดาห์พิชิต TOEFL ฉบับสมบูรณ์ / โดย พจนารถ พุทธิพงศ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2542.
เลขเรียกPE1128 .พ24 2542,428.24076 พ12ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา