Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPersonal Letters = คู่มือเขียนจดหมาย อังกฤษ-ไทย./.โดย Obrom Sinpibarn.
ชื่อผู้แต่งSinpibarn Obrom.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน , 2554.
เลขเรียก428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรสจ.กรุงเทพมหานคร [Video CD] / ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] /...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเร...
ชื่อผู้แต่งจรรยา ผันสันเทียะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษา โรง...
ชื่อผู้แต่งดวงใจ ขันชุมพล
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ375 ด164ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งแสงเพชร เลิศพงษ์ตระกูล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก372.65 ส962ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง วันสำคัญของไทยและวันสำคั...
ชื่อผู้แต่งดวงพร บุญถม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.334 ด211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...
ชื่อผู้แต่งใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน์รุ่ง
พิมพลักษณ์ราชบุรี: ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
เลขเรียกThe 372.65 ก971ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวิเรขา ปัญจมานนท์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก428 ว357ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุ่มสาระกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1580.ท9 ก64,372.65 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544: กลุ่มสาระการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2548.
เลขเรียกLB1578 ก514 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งบุษยา จันทร์ขจร
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2551
เลขเรียกวพ 370.7 บ754ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา