Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาถิ่นอีสานที่ไม่ร่วมเผ่าพันธุ์ ภาษาไทยกับภาษาตระกูลไท / พัชราภรณ์ เศวต...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เศวตสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก495.917 พ 536 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได / สมทรง บุรุษพัฒน์, โจว กั๋วเหยียน.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียกPL4119 ส43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมการศึกษาภาษาตระกูลไต / โครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองถิ่นต่าง ๆ สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ทบวง], 2520.
เลขเรียก016.49591 T364B
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไทในจังหวัดลพบุรีและอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแป...
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ เจริญฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย : ภาษาตระกูลไท / สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, โสภน...
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล], 2540.
เลขเรียก495.91 ส251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา