Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบุพบทและคำสันธานที่ใช้บ่อยในภาษาจีน / รวบรวมโดย จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ และเชิดชัย ผาสุพงษ์, รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งจิตรลัดดา สวัสดิพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2552.
เลขเรียก495.1824 จ451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / Noo Mei.
ชื่อผู้แต่งหนูเหมย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2554.
เลขเรียกPL1121.ท9 ห35 2554,495.1834 ว17พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนระดับกลาง 1 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกPL1129.T5 ห723ก,495.1 จ32ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ภาษาจีน : จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง / เหยิน จิ่งเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551.
เลขเรียกPL1129.T5 ห723ร 2551,495.1 ห723ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้เรียนเขียนจีน / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์, 2551.
เลขเรียกPL1171 .ห75 2551,495.1 ห723ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแปลไทย - จีน / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ .
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2545.
เลขเรียกPL4178 .ก547 2545,495.18 ก19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / ชาตรี แซ๋บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550-
เลขเรียกPL1121.T5 ช63,495.1 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขคำจีน / ทะเลดาว เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งทะเลดาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547.
เลขเรียกPL1121.ท9 ท67,495.1824 ท335ข ล. 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขคำจีน เล่ม 1 / ทะเลดาว เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งทะเลดาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548
เลขเรียก495.182 ท117ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา