Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGen wo xue han yu : lian xi ce = เรียนภาษาจีนกันเถอะ ระดับพื้นฐาน : แบบฝึกหัด / [zhu bian, Chen Fu...
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2009.
เลขเรียกPL1129.T5 G368 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGen wo xue han yu : xue sheng yong shu = เรียนภาษาจีนกันเถอะ ระดับพื้นฐาน : แบบเรียน / [zhu bian, ...
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2010, c2009.
เลขเรียกPL1129.T5 G368 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuaile Hanyu = แบบเรียน ระดับพื้นฐาน / bian zhe Li Xiaoqi ... [et al.].
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2010, c2009.
เลขเรียกPL1129.T5 K81 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld young learners' Chinese แบบเรียน. เล่ม 1 / ผู้แต่ง Li Run Xin ; ผู้แปล ทีมหมื่นอักษร
ชื่อผู้แต่งลิ, รัน ซิน
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หมื่นอักษร, 2557
เลขเรียกPL 1129 ล411ว 2557,495.1 ห47ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline เพื่อการสื่อสารภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The learning managemen...
ชื่อผู้แต่งกวิน นารานฤมล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ก173ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ประกอบชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภา...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร ศรีระษา
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ย85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและ...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สุทธภักดี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ส478ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้วิชาภาษาจีนด้านทักษะการอ่านตัวพินอินโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของฮันเตอร์...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ จันดำ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ว172ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา เจษฎาภิสัก.
พิมพลักษณ์2562
เลขเรียก372.62951 ศ173ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งปฐมพร ฉิมพาลี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.65951 ป142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะคำศัพท์พื้นฐานภา...
ชื่อผู้แต่งเฮง วาง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ฮ52ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์ภากรณ์ ใจวัน
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.33 ท74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี ถิรธราดล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบ...
ชื่อผู้แต่งนรินทชัย ฮะภูริวัฒน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา